پروژه راه رفتن در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL

تحقیق راه رفتن در محیط به زبان ++C و کتابخانه های OpenGL

قابلیت اجرا در نرم افزار:dev-cpp - visual studio

آینتحقیق با دکمه های جهت دار کار میکن