کار تحقیقی (1) موضوع:ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

مطالب دیگر:
بورس اوراق بهادار ایرانچرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدیپروژه با عنوان کنترل کیفیتابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایهارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در ایرانبررسی روشهای اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزیکنترل موجودی و تاثیر آن بر سودآوریپروژه مدیریت با عنوان مدل برنامه ریزی CPMنرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللیمالیاتنیازهای روحی کارگرپروژه حسابداری با عنوان مفاهیم و روش های استهلاکپروژه حسابداری با عنوان فرایند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعیقوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداشتاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهامپروژه با عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیتهزینه های سفارش کارهزینه یابی کیفیتمقاله کامل پیرامون حسابداریحسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

چکیده:

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو، قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول بکار گرفته اند، یکی از راهکارهای مهم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است، که حجم زیادی از قانون تجارت بدین مقررات اختصاص یافته است. علاوه بر قانون تجارت قانونگذار در جهت حفظ امنیت اقتصادی جامعه و حمایت از بازرگانان به وضع قوانین خاص نیز پرداخته است. البته باید اذعان داشت که مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته برخلاف مباحثی همچون اسناد تجاری کمتر مورد توجه حقوقدانان و نویسندگان قرار گرفته است. حکم ورشکستگی آثار متعددی را در رابطه با شخص ورشکسته، اشخاص ثالث و معاملات ورشکسته به بار می آورد. فلسفه و روح مقررات مربوط به امر ورشکستگی ایجاد، حفظ و اجرای اصل تساوی میان بستانکاران و جلوگیری از اضرار هیئت بستانکاران می باشد این امر در پیشینه فقهی ما به وضوح به چشم می خورد و قانون تجارت ما نیز که عمدتا برگرفته از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد بر این اصل اساسی- اصل تساوی بستانکاران و جلوگیری از تضرر هیئت بستانکاران - تاکید دارد. ما در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه آثار حکم ورشکستگی با فقه و حقوق فرانسه نکات ضعف و قوت آن را در برخی موارد بیان کنیم .


کلمات کلیدی: ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، توقیف، قرارداد ارفاقی، حقوق ایران، حقوق فرانسه.

مقدمه 1

فصل اول

ورشکستگی 3

مقا یسه توقف و اعسار 5

تعریف ورشکستگی 6

شرایط ورشكستگی 6

اعلام ورشکستگی 9

مرجع قانونی اعلام ورشکستگی 10

عام و مطلق بودن حکم ورشکستگی 11

پژوهش از حکم ورشکستگی 12

فرجامخواهی 13

اقسام ورشکستگی 14

نتایج حکم ورشکستگی 19

دعاوی ورشکسته 20

فصل دوم:

مقایسه تطبیقی ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه 22

قرارداد ارفاقی 23

ماهیت قرارداد ارفاقی در کشور فرانسه 25

آثار قرارداد ارفاقی 26

آثار تجارت خارجی 28

نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی 29

نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی 30

نظریه بینابین 36

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران 37

تعارض قوانین 39

نتیجه41

منابع 43