مدیریت مشاركتی-با فرمت پاورپوینت

فرمت:PPT

افراد ادراك متفاوتی از مشاركت دارند.
بیشتر افرادی كه این اصطلاح را بكار می‏برند به طور متفاوتی در مورد آن فكر می كنند.
در بین فرهنگ های مختلف، مشاركت در تصمیم گیری به عنوان یك مفهوم واحد تصور می شود اما به طرق مختلفی به عمل در می آید.(كاتن)مشاركت----- من فعال، تفویض اختیار، تصمیم گیری گروهی...