بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان

مطالب دیگر:
📖مبانی نظری استخراج حکم (قصاص به روش اهدای اعضا) در نظام فقهی و حقوقی اسلام، مماثلت، قصاص📖مبانی نظری دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری📖مبانی نظری مشارکت، انواع مشارکت، مشارکت اجتماعی📖مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران📖مبانی نظری یادگیری، یادگیری سازمانی، آموزش، اثربخشی آموزش، کارایی، ارزیابی و ارزشیابی دوره آموزشی📖مبانی نظری عملکرد، ارزیابی عملکرد، عملکرد کارکنان📖مبانی نظری شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­الملل، شخصیت حقوقی افراد📖مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی📖مبانی نظری ­جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین­المللی جهانی📖مبانی نظری طریقیت یا موضوعیت شیوه­ ی مجازات📖مبانی نظری راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم📖مبانی نظری راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم📖مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم📖مبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها📖مبانی نظری مصالحه در قصاص، ارث قصاص، مصالحه در تعیین کیفر📖مبانی نظری واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف📖مبانی نظری زبان علم، نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره📖مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد📖مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه📖مبانی نظری انگل تیلریا، تیلریوز، پاتولوژی گوسفند و گاو، بیماریزایی، تشخیص، علائم بالینی

موضوع : شهرستان ساوه سال تحصیلی 87-86

فصل اول

- مقدمه

- بیان مسأله

- ضرورت و اهمیت مسئله

- هدف پژوهش

- سؤالات یا فرضیه

تعاریف

فصل دوم :

- مقدمه

- پیشینه

- مدیریت کیفیت جامع چیست

- تحقیقات پیشین

- پیشینه تحقیق در ایران

- پیشینه تحقیق در جهان

- نتیجه گیری از تحقیقات پیشین

فصل سوم

- مقدمه

- روش تحقیق

- جامعه آماری

- نمونه آماری و روش نمونه گیری

- ابزار جمع آوری اطلاعات

- روایی سنجی

- اعتبار پرسشنامه

- محدودیت های پژوهش

- پرسشنامه

- فهرست منابع

فصل اول :

مقدمه

سالیان متمادی است که مشکلات و مسائل آموزش و پرورش کشور ، تقریباً مشابه به یکدیگر با زبان و ادبیات شبیه به هم بیان می شود . ذکر مواردی از قبیل انتقال محفوظات به دانش آموزان به جای توجه به اندیشه ها و تفکرات آنان ، عدم استفاده مطلوب از امکانات و منابع از قبل کتابخانه ها و آزمایشگاههای مدارس ، کمبوئ منابع و تجهیرات آموزشی ، بی انگیزه بودن معلمان و غیرحرفه ای بودن بسیاری از آنان ، ناکارآمدی مدیریت مدرسه ، تراکم دانش آموزان در کلاس ، پائین بودن شور و نشاط در مدارس ، بی علاقه بودن دانش آموزان به کلاس و درس ، افت تحصیلی ، ابر سیاه کنکور سراسری بر فضای مدرسه و دل و روح دانش آموزان ، روح مسابقه و رقابت به جای مشارکت ، کمبود برخی نیروهای اداری در مدرسه از قبیل معاون ، دفتردار ، خدمتگزار و نیز مربی پرورشی و .... از جمله کمبودها ، مشکلات و مسائلی است که پیوسته مطرح بوده و می باشد .